Jste zde

Domů

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

Sekce pěší turistiky
Aktuality – činnosti Sekce pěší turistiky

EURORANDO 2011 v Česku

Celoevropské setkání turistů. EURORANDO, se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada ve dnech 7. - 16. říjnu 2011 a který bude mít své slavnostní vyvrcholení v Granadě.

Průvodním tématem nadcházejícího EURORANDA 2011 je voda. Voda jako životodárná tekutina, voda jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky.

V České republice byl v pátek dne 12. listopadu 2010 zahájen seriál akcí k EURORANDU 2011 pod názvem „Voda ze střechy Evropy". Klub českých turistů rámci této celoplošné akce organizuje 176 pochodů při kterých bude z pramenů a toků řek, studánek a minerálních pramenů odebrána voda. Odběrných míst je dohromady 210. Akce pořádají jednotlivé odbory KČT prakticky na celém území našeho státu.

První odběr vody byl proveden ve studánce zvaná Turistická ve Vizovicích při závěrečné velké akci KČT, konané každoročně vždy na jiném místě, nazvané „Pochod za posledním puchýřem". Při vlastním odběru vody bylo přítomno přes 150 turistů, celkově se akce zúčastnilo 1550 turistů. Doprovodný program obstarala velká dětská folklorní skupina a na paměť zahájení EURORANDA 2011 v Česku byly vysazeny tři lípy.

Pochody spojené s odběrem vody budou pokračovat i v průběhu zimy. Nejprve na akcích lyžařské turistiky, na jaře 2011 pak jako akce pěší a vodácké. Hlavní akce budou uspořádány u pramenů čtyř velkých řek (Vltava, Labe, Morava, Odra) na významných evropských rozvodích (Rýn, Dunaj, Labe ve Fichtelgebirge, Odra, Dunaj, Labe na Kralickém Sněžníku, Visla, Odra, Dunaj - Beskydy) a při slévání vody z jednotlivých povodí. Řada těchto akcí je mezinárodních. S takto získanou vodou přijede delegace KČT do Granady.

Největší přeshraniční akcí budou pochody k pramenům řek v pohoří Fichtelgebirge, které pořádají společně německý klub Fichtelgebirgsverein a oblast KČT Karlovy Vary.

Turisty zveme na všechny akce, které jsou součástí „Vody ze střechy Evropy".

Ing. Jan Havelka

Partneři EURORANDA

 

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

Významné akce Voda ze střechy Evropy

a) Zahajovací akce na Posledním puchýři ve Vizovicích;

12. 11. 2010 Turistický pramen u Vizovic

b) Akce na rozvodí velkých řek, resp. moří:

  7. 5. 2011 Řezná (Dunaj) - Úhlava (Labe), Železná Ruda

14. 5. 2011 Tichá Orlice (Labe) - Morava (Dunaj) - Wilczek (Odra), Králický Sněžník

21. 5. 2011 Křinice (Labe) - Mandava (Odra), Krásná Lípa

28. 5. 2011 Mohan (Rýn) - Naab (Dunaj) - Ohře (Labe), Fichtelgebirge

18. 6. 2011 Olše (Odra) - Wisla - Čerňanka (Dunaj), Bukovec - Jaworzynka

c) Akce u pramenů Labe, Vltavy, Moravy a Odry:

30. 4. 2011 ODRA, Velký Újezd

  1. 5. 2011 VLTAVA, Šumava

  4. 6. 2011 LABE, Krkonoše

d) Akce při slévání vody z jednotlivých povodí:

14. 5. 2011 Povodí Odry, Bohumín, soutok Odry a Olše

28. 5. 2011 Povodí Vltavy, Praha - Radotín, soutok Vltavy a Berounky

11. 6. 2011 Povodí Moravy, Břeclav - Pohansko, soutok Moravy a Dyje

e) Závěrečná akce v Děčíně - slévání vody ze všech řek v Česku:

  9. 7. 2011 Povodí Labe a celá ČR, Děčín

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii

Zde naleznete oficiální program shrnující informace pro všechny evropské turisty a kohokoli z řad dalších zájemců. Zahrnuje také nabídku ubytování, plán aktivit a služby, které nabízí organizátoři. (ve španělštině, angličtině, němčině a francouzštině)

Andalusie bude letos hostit EURORANDO 2011, již třetí ročník této výjimečné události od jejího zahájení v roce 2001. Organizována je Evropskou turistickou asociací a při této příležitosti se v této oblasti jižního Španělska sejdou příznivci pěší turistiky z celé Evropy.

U příležitosti této události, Federación Andaluza de Montañismo (Andaluská horolezecká federace) a autonomní vláda Andalusie coby partnerští organizátoři připravily rozmanitý program aktivit, to vše za oficiální podpory správních orgánů provincií Almeríi a Granady, jakož i podpory ze strany Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Španělská federace horolezeckých aktivit).

Od 8. do 15. října 2011 přivítají stezky na jihu Evropy každého, kdo si je bude chtít vychutnat a poznat kulturu a tradice andaluských provincií, které patřily k poslednímu muslimskému království v Evropě.

Návštěvníci budou mít k disposici více než 20 cest vedoucích přes rozmanité scenérie, táhnoucí se od moře až na po nejvyšší vrcholky hor a procházejí jedinečnými městy a vesnicemi.

Účastníci EURORANDO Andalucía 2011 si budou také moci užít návštěv výstav, večerních slavností na pláži, procházek přírodními parky, jakož i místy tak jedinečnými jako je letní palác Generalife s přilehlými zahradami v Alhambře v Granadě. V nabídce je i různorodý program oslav pěší turistiky v Evropě spolu s vyjádřením podpory zásadnímu významu a hodnotě vody. Tento program je shrnutím informací pro všechny zájemce o pěší turistiku. Zahrnuje nabídku ubytování, plán aktivit a služby, které nabízí organizátoři.

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové

Český překlad

Věc: Eurorando
Od: Lis Nielsen, presidentka ERA
Komu: Předsednictvo KČT
Datum: listopad 2011
Pro KČT
Je tomu již měsíc, co jsme v Andalusii zakončili Eurorando 2011 velkým závěrečným týdnem. Mým cílem v rámci Euroranda 2011 bylo dát každému jednotlivému pěšímu turistovi pocítit, že je součástí velké, evropské turistické rodiny. Velkým úspěchem byla řada pěších pochodů, uspořádaných během celého roku, přičemž KČT přispěl skoro polovinou jejich celkového počtu. Všichni podpořili myšlenku dovézt do Andalusie vodu z místních zdrojů a projevit tak svou solidaritu a přátelství, které nezná hranic. K dnešnímu dni již víme o 390 uskutečněných akcích, ale předpokládáme, že obdržíme zprávy i o dalších a teprve v následujících měsících budeme znát konečný výsledek.
Ráda bych proto poděkovala KČT za jeho velkou podporu. Bez tohoto zapojení by nebylo možno dosáhnout takového počtu Eurorando akcí.
Organizátoři v Andalusii čelili celé řadě obtíží, a proto nedokázali poskytnout informace o akci v dostatečném předstihu. Navzdory těmto potížím se ale bylo možno setkat s velkou skupinou pěších turistů z České republiky. Ráda bych vás proto touto cestou požádala, abyste je pozdravili a sdělili jim, jak ráda jsem se s nimi setkala a měla s některými z nich i možnost během onoho týdne pohovořit.
Nyní pracujeme na závěrečné zprávě z Euroranda 2011 a budeme tak moci využít našich zkušeností ze tří uplynulých Eurorand v přípravě Euroranda 2016. Prozatím sice není rozhodnuto, kde a jakou formou bude Eurorando 2016 zorganizováno, očekáváme ale, že budeme již dříve než do roka schopni říci více.
V případě, že by čeští pěší turisté chtěli získat více mezinárodních zkušeností, ráda bych upřela vaši pozornost na mezinárodní pochod, který se bude konat v květnu 2013 v Itálii na trase E12 a ponese název „Středozemní oblouk".
S pozdravem
Lis Nielsen

Anglický originál:

Re: Eurorando
From: Lis Nielsen, ERA President
To: KCT Presidium
Date: November 2011
To KCT
It is now one month since we finished Eurorando 2011 with the large final week in Andalusia. My goal with Eurorando 2011 was to give the indivitlal walker an experience oi Oling part of the great European walking family. The many walks throughout the year in which KCT has contributed with about the half have been a great success. Everybody has supported the idea of bringing local water to Åndalusia and in this way show our solidarity and friendship across borders. We know present about more than 390 walks and expects to receive report on even
more - when the final result in the coming months will be made up.
I would like to thank KCT forthis great support. Without that engagement it had not been possible to have so many Eurorando walks.
The organizers in Andalusia has had many difficulties to handle, and thus not been able to provide information about the event well in advance. But despite these difficulties it was possible to meet a big group of walkers from Czech Republic. I will ask you to greet all of them and tell how happy I was to meet them and get the opportunity to talk with some during the week.
Right now are we working on the final report from Eurorando 2011 so that we can uså our experiences from the 3 Eurorandos - in our preparation for Eurorando 2016. Theie is not yet decided where or how Eurorando 2016 will be arranged - but we expect in less than a year to be able to say more.
If Czech walkers want to gain more intemational experiences, I will draw your attention to the lnternationalWalk on the E12 the "Mediterranean Arch" in Italy May 2013.
Many greetings.
Lis

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

Partneři EURORANDA 2011

Veolia Voda Česká republika, a.s.

Aktivity na ochranu životního prostředí:

Činnosti spojené s výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod, kterými se společnosti skupiny Veolia Voda zabývají, jsou s přírodou velmi úzce spjaté už ze své podstaty. Veolia Voda svým působením bezpochyby ovlivňuje koloběh vody v přírodě, a proto se snaží s využitím vlastního technologického know-how minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, zvláště pak usiluje o ochranu vodních zdrojů.

Veolia Voda v ČR vedle toho rozvíjí i další projekty, které přímo podporují zachování rostlinných či živočišných druhů nebo osvětovou činnost mezi dětmi i dospělými v duchu ochrany životního prostředí - např. návrat úhořů a lososů do českých řek, výsadba stromů v okolí provozovaných objektů, podpora výstavby ekologického návštěvnického střediska u vodní nádrže Želivka, výchovně vzdělávací a výtvarné soutěže pro školní mládež, finanční podpora regionálních aktivit na ochranu životního prostředí realizovaných spolu se zaměstnanci skupiny a další.

Dalším z takovýchto projektů je i Voda ze střechy Evropy realizovaná Klubem českých turistů...

Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik, vykonává v oblasti své působnosti správu severozápadní části území České republiky o rozloze více než 10 000 km2. Územní působnost podniku zasahuje do správních obvodů 5 krajů a 29 obcí s rozšířenou působností.

Základním posláním podniku je:

 • Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Ohře a dolního Labe, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.
 • Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku svěřen k plnění úkolů a k provozování podnikatelské činnosti.
 • Hospodaření s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci soustavy vodních toků a vodních děl, jejichž je správcem, podle podmínek stanovených vodohospodářskými orgány nebo vodoprávními úřady.
 • Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních toků a svěřeného hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely.

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 18 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.

Základním posláním státního podniku je:

 • výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit,
 • výkon dalších práv, povinností a svěřených činností,
 • výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým určeným majetkem ve vlastnictví státu,
 • nakládání s vodami na vodních dílech, ke kterým má právo hospodařit podle podmínek stanových vodoprávními úřady,
 • zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům investorů a vlastníků nemovitostí v povodí,
 • zabezpečení ochrany před povodněmi spadající do povinností správce vodních toků, správce povodí a vlastníka vodních děl,
 • zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při rozhodovací činnosti,
 • pořizování plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje,
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod,
 • vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod a vodních toků

Povodí Vltavy, státní podnik, přináší na svých internetových stránkách www.pvl.cz aktuální informace o:

 • vodních stavech a průtocích
 • povodňových stavech
 • jakosti povrchové vody
 • vodních dílech a mimořádných manipulacích
 • plánování v oblasti vod

Povodí Labe

Hlavní předmět činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Územní působnost je vymezena hydrologickou hranicí ploch hlavních a dílčích povodí vodních toků, které má Povodí Labe ve správě. Určená oblast zasahuje do správního území 7 krajů, a v nich do obvodu 62 obcí s rozšířenou působností. Z hlediska plánování v oblasti vod tvoří z více než 92 % Oblast povodí Horního a středního Labe a zbývající část - správa vlastního toku Labe od Mělníka po státní hranici u Hřenska, zasahuje do Oblasti povodí Ohře a Dolního Labe.

Systém řízení státního podniku Povodí Labe odpovídá specifickým potřebám oboru vodních toků, hydrologickým poměrům spravované oblasti povodí a potřebám územního uspořádání provozně technických činností ve vazbě na síť vodních toků, kterou má ve své správě. Ředitelství státního podniku sídlí v Hradci Králové. Státní podnik má pět závodů: Hradec Králové, Pardubice, Jablonec nad Nisou, Střední Labe a Dolní Labe.

Kontakt:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, www.pla.cz, e-mail: labe@pla.cz

Povodí Odry

Rozloha území s působností státního podniku: 6 252 km2

Celková délka toků ve správě státního podniku: 1 355 km

Státní podnik Povodí Odry dále spravuje 8 údolních nádrží, 80 jezů a 9 malých vodních elektráren

Náplň činnosti:

 • správa a údržba významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních,
 • provozování a údržba vodních děl,
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod,
 • investiční činnost včetně protipovodňových opatření,
 • sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav,
 • řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu.,

Nabízené služby:

 • rozbory jakosti vody
 • prodej ryb

Kontakty:

Varenská 49, 701 26 Ostrava, tel: 596657111, fax: 596638428, e-mail: info@pod.cz, www.pod.cz

EURORANDO 2011 v Česku
Významné akce Voda ze střechy Evropy
EURORANDO 2011 - Setkání turistů v Andalusii
Dopis od prezidentky EATK Lis Nielsenové
Partneři EURORANDA 2011

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy