Jste zde

Domů » Členství

Úrazové pojištění členů KČT v roce 2014

Ke stažení

Úrazové pojištění

V roce 2014 platí skupinové úrazové pojištění pro metodické pracovníky, cvičitele a značkaře u pojišťovny UNIQA, a.s. pojistnou smlouvou č. 3551000161. Pojištěnými osobami jsou aktivní členové KČT bez jakéhokoli omezení věku, tj. metodičtí pracovníci a značkaři, kteří jsou uvedeni na aktuálním platném jmenném seznamu se jménem, příjmením a datem narození, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy a obnovuje se každé čtvrtletí.

Pojištěny jsou úrazy, ke kterým došlo při výkonu zájmové činnosti, tj. přímo při akcích pořádaných, resp. organizovaných KČT nebo při činnostech konaných z podnětu KČT, které jsou vyjmenovány ve stanovách KČT. Na ostatní úrazy se pojištění nevztahuje. Rozsah pojištění je uveden v níže uvedené tabulce.

Ostatní členové KČT mají možnost uzavřít v rámci pojistné smlouvy č. 3559000163 úrazové pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. ve dvou variantách, které byly vytvořeny výhradně pro Klub českých turistů.

Při smrti úrazem vzniká nárok na pojistné plnění osobě určené dle platných právních předpisů.

Nad rámec Všeobecných pojistných podmínek pro úrazové pojištění se toto pojištění v obou variantách vztahuje i na úrazy nastalé při pěší, lyžařské a vodácké turistice, cykloturistice, vysokohorské turistice, mototuristice, speleoturistice a turistice na koni.

Toto pojištění není vázáno pouze na úrazy při organizované turistice a platí po celou dobu trvání pojištění, tj. 24 hodin denně a mohou je uzavřít všichni členové KČT bez ohledu na dosažený věk.

Pojistná smlouva: 3551000161 3551000163
Riziko Pojistné částky
v Kč
Varianta A Varianta B
Smrt úrazem 300 000 300 000 500 000
Denní odškodné nezbytného léčení (Kč/den)
od 14. dne
50 50 ---
Trvalé následky úrazu při tělesném poškození
od 10,1 % do 25 %
150 000 150 000 500 000
od 25,1 % do 50 % 300 000 300 000 500 000
od 50,1 % do 75 % 450 000 450 000 500 000
od 75,1 % do 100 % 600 000 600 000 500 000
Roční pojistné hradí KČT 750 1 250

Cestovní pojištění

Celoroční cestovní pojištění členů KČT je zajištěno u pojišťovny UNIQA, a.s. pojistnou smlouvou č. 1360500131. K pojištění se přihlašují členové KČT individuálně prostřednictvím makléřské organizace MARSH, s.r.o. Pojištění je možno uzavřít ve dvou variantách:

Tarif Pojištění

Standard Nadstandard
Pojištění léčebných výloh 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Limit na zachraňovací náklady 100 000 Kč 300 000 Kč
Kumulovaný limit na jednu pojistnou událost PČ 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Roční pojistné 970 Kč 1320 Kč

Podmínky cestovního pojištění

  1. Pojištění vstupuje v platnost vždy okamžikem opuštění území ČR pojištěným a končí okamžikem překročení státní hranice ČR směrem ze zahraničí. V případě nepřetržitého pobytu pojištěného v zahraničí delšího než 120 dnů končí pojištění 120. dnem tohoto pobytu. Počet dnů v zahraničí a počet výjezdů mimo ČR během doby pojištění není omezen.
  2. Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým došlo kdekoli mimo území ČR (platí tedy pro celý svět mimo území ČR) během trvání pojištění, a to i na pojistné události, ke kterým došlo při akci sportovního charakteru, která souvisí s činností pojistníka (tedy s pěší, lyžařskou, vodní turistikou, cykloturistikou, vysokohorskou turistikou, lyžováním mimo vyznačené sjezdovky, mototuristikou, speleoturistikou a turistikou na koni) včetně úrazů při dopravě. 
  3. Odchylně od VPP neplatí body 1l), 1m) a 1n), obsažené v článku 4, Části A – Pojištění léčebných výloh. Tyto body 1l), 1m) a 1n) se nahrazují následujícím textem:
    Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo při plachtění a létání všeho druhu, motoristických sportech, motorových sportech na sněhu a ledu, jakémkoli sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti dle mezinárodní klasifikace a při bojových sportech.

Hlášení pojistných událostí

Pojistné události zobou pojistných smluv je nutno hlásit na info linku pojišťovny 800 120 020 bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od vzniku pojistné události. Pojištěný poté od pojišťovny obdrží poštou formulář na hlášení pojistné události spolu s číslem pojistné události a seznam dokladů, které jsou potřeba do pojišťovny. Při telefonickém hlášení pojistné události je vždy nutné nahlásit číslo pojistné smlouvy a osobní údaje zraněné osoby.

Uzavírání pojištění

Úrazové i cestovní pojištění je možné uzavřít výhradně prostřednictvím zastupující společnosti MARSH, s.r.o. formou obchodu na dálku. Zájemce o pojištění zašle vyplněnou přihlášku (uvedenou v příloze) poštou, faxem nebo mailem na adresu společnosti a zároveň uhradí pojistné podle zvoleného tarifu na účet č. 2049900308/2600, variabilním symbolem je rodné číslo pojištěného.

Přistoupení pojištěného k této pojistné smlouvě vzniká dnem připsání celé částky pojistného na účet zplnomocněného makléře. Pojištění pojištěného vzniká v 00.00 hodin tohoto dne (dne, který bude současně uveden na pojistce jako den počátku pojištění) a končí ve 24:00 hodin dne, který je uveden na pojistce jako den konce pojištění. Pojištěný je vždy pojištěn na pojistnou dobu jednoho roku - ta se automaticky prodlužuje vždy o další rok, pokud některá ze smluvních stran nevypoví konkrétní jednotlivou pojistnou smlouvu nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.

S ohledem na dobu spojenou s bankovním převodem a doručením pošty doporučujeme poslat přihlášku a platbu pojistného 1-2 týdny před požadovaným počátkem pojištění.

Pojištění jednotlivého pojištěného zaniká výpovědí (popř. odstoupením) kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými normami. Každý pojištěný může přistoupit k této pojistné smlouvě pouze jednou za celou dobu platnosti této smlouvy.

Pojištěný obdrží poštou potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Bližší podrobnosti včetně přihlášky do pojištění si můžete stáhnout zde nebo je získáte na adrese:

Dne 27. dubna 2013 na svém 28. jednání schválilo předsednictvo KČT změnu pojišťovacího makléře.
Od 15. května 2013 KČT zastupuje:

pojistná společnost MARSH, s.r.o.
Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha 2
kontakt: paní Hana Vaněk
tel. 221 418 118, 602 179 036, fax: 221 418 150
hana.vanek@marsh.com
www.marsh.cz

 

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

           HAMÉTuristické známkyBoCo

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinuČeské dráhy a.s.Author - evropská značka jízdních kolČeská spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

           Asociace A-TOMKST - Klub slovenských turistůPTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze OEAV - Oesterreichischer AlpenvereinOesterreichischer TouristenklubFichtelgebirgsverein e.V.Česká asociace Sport pro všechnyFolklorní sdružení České republikySokolJunák – svaz skautů a skautek ČR

Partnerské instituce, organizace a firmy

Český olympijský výborMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo životního prostředí ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČRCzech TourismKonto Bariérykudyznudy.cz - tipy na výletCzeCot - turistický portál České republikyMinisterstvo kultury ČRNárodní památkový úřadMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo zemědělství ČRNárodní zemědělské muzeumTuristické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis TuristaKAPesní KATalogy volného času KAP-KAPortál DŘEVO a STAVBYČasopis MŮŽEŠ